Navigácia

Obsah

Späť

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 - celková alokácia: 192 971,79 €
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. hodnotiace kolo k 15.11.2021 0,00 €
2. hodnotiace kolo k 14.02.2022 39 997,50 €
3. hodnotiace kolo k 13.05.2022 37 992,86 €
4. hodnotiace kolo k 15.08.2022 0,00 €
5. hodnotiace kolo k 14.11.2022 0,00 €
6. hodnotiace kolo k 14.02.2023  
Disponibilný zostatok 
k 16.11.2021

192 971,79 €

 

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-001

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola vykonaná úprava dokumentu Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 a to konkrétne úpravou termínov uzavretia hodnotiacich kôl.

Miestna akčná skupina OZ Mikroregión TRÍBEČSKO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-T388-512-001

Dátum vyhlásenia: 13.08.2021

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 15.11. 2021

2. kolo - termín uzavretia 14. 02. 2022

3. kolo - termín uzavretia 13. 05. 2022

4. kolo - termín uzavretia 15. 08. 2022

5. kolo - termín uzavretia 14. 11. 2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 13. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2.pdf (993.14 kB)

 

Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok (160.4 kB)

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (81.57 kB)

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (110.53 kB)

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov (119.82 kB)

 

Prílohy k Žiadosti o príspevok 

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie (93.65 kB)

Príloha č. 02 ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (585.12 kB)

     Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (818.56 kB)

     Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (453.93 kB)

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub (18.95 kB)

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu (88.86 kB)

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (101.78 kB)

 

Vyvesené: 13. 8. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť