Navigácia

Obsah

Späť

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 - celková alokácia: 192 971,79 €
Žiadané príspevky (v schvaľovaní)
1. hodnotiace kolo k 15.11.2021 0,00 €
2. hodnotiace kolo k 14.02.2022 39 997,50 €
3. hodnotiace kolo k 13.05.2022 37 992,86 €
4. hodnotiace kolo k 15.08.2022 0,00 €
5. hodnotiace kolo k 14.11.2022 0,00 €
6. hodnotiace kolo k 14.02.2023 0,00 €
7. hodnotiace kolo k 13.03.2023 0,00 €
8. hodnotiace kolo k 13.04.2023 0,00 €
9. hodnotiace kolo k 15.05.2023 110 836,99€

10. hodnotiace kolo k 13.6.2023

0,00 €
11. hodnotiace kolo k 13.7.2023 0,00 €
12. hodnotiace kolo k 13.8.2023 0,00 €
13. hodnotiace kolo k 13.9.2023 0,00 €
14. hodnotiace kolo k 13.10.2023 0,00 €
15. hodnotiace kolo k 13.11.2023 0,00 €
Disponibilný zostatok 
k 09.06.2023

4 144,44 €

 

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-001

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že bola vykonaná úprava dokumentu Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 a to konkrétne úpravou termínov uzavretia hodnotiacich kôl.

Miestna akčná skupina OZ Mikroregión TRÍBEČSKO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-T388-512-001

Dátum vyhlásenia: 13.08.2021

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 15.11. 2021

2. kolo - termín uzavretia 14. 02. 2022

3. kolo - termín uzavretia 13. 05. 2022

4. kolo - termín uzavretia 15. 08. 2022

5. kolo - termín uzavretia 14. 11. 2022

6. kolo - termín uzavretia 14. 02. 2023

7. kolo - termín uzavretia 13. 03. 2023

8. kolo - termín uzavretia 13. 04. 2023

9. kolo - termín uzavretia 13. 05. 2023

10. kolo - termín uzavretia 13. 06. 2023

11. kolo - termín uzavretia 13. 07. 2023

12. kolo - termín uzavretia 13. 08. 2023

13. kolo - termín uzavretia 13. 09. 2023

14. kolo - termín uzavretia 13. 10. 2023

15. kolo - termín uzavretia 13. 11. 2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 13. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 - aktualizácia č. 2

Miestna akčná skupina Mikroregión TRÍBEČSKO  oznamuje, že vydáva aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-T388-512-001.
 
Dátum vydania aktualizácie:    20.04.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:  14.05.2023 
 
Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy.
 
 
Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:
 
 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú časti výzvy v zmysle IM CLLD verzia 1.9 a verzia 2.0
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v častiach 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v časti 4 Harmonogram realizácie aktivít a v časti 10 Čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v časti Popis oprávnenej aktivity v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v stĺpci Čas plnenia a príslušné poznámky pod čiarou v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2_Aktualizácia č.2_SZ.docx (182.01 kB)

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2_Aktualizácia č.2_BSZ.docx (167.33 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok_5.1.2 B2 SZ.docx (163.04 kB)

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok_5.1.2 B2 BSZ.docx (158.99 kB)

 

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_5.1.2 B2 SZ.docx (82.19 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_5.1.2 B2 BSZ.docx (82.13 kB)

 

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_5.1.2 B2 SZ.docx (111.95 kB)

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_5.1.2 B2 BSZ.docx (111.83 kB)

 

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_5.1.2 B2 SZ.docx (119.82 kB)

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_5.1.2 B2 BSZ.docx (121.27 kB)

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Priloha_00 ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_5.1.2_B2.pdf (585.12 kB)

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_5.1.2_B2.docx (93.65 kB)

Priloha_01_ZoPr-Test podniku v tazkostiach_5.1.2_B2.xlsx (818.56 kB)

Priloha_02 ZoPr-Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ s logom MIRRI.pdf (453.93 kB)

Priloha_03_ZoPr-Uverovy_prislub_5.1.2_B2.docx (18.95 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu_5.1.2_B2.xlsx (89.65 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situaci_5.1.2_B2.xlsx (101.78 kB)

 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, dňom začiatku nového hodnotiace kola.


Výzva IROP-CLLD-T388-512-001 - aktualizácia č. 1

Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2.pdf (993.14 kB)

Aktualizácia č. 1:Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2_Aktualizácia č.1_BSZ.pdf (574.42 kB)

Aktualizácia č. 1:Výzva IROP-CLLD-T388-512-001_B2_Aktualizácia č.1_SZ.pdf (574.86 kB)

Prílohy k výzve: 

Príloha č. 1 Formulár Žiadosti o príspevok (160.4 kB)

Príloha č. 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (81.57 kB)

Príloha č. 3 Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (110.53 kB)

Príloha č. 4 Kritériá pre výber projektov (119.82 kB)

 

Prílohy k Žiadosti o príspevok 

Príloha č. 01 ŽoPr - Splnomocnenie (93.65 kB)

Príloha č. 02 ŽoPr – Test podniku v ťažkostiach

     Príloha č. 00 ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (585.12 kB)

     Príloha č. 01 ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (818.56 kB)

     Príloha č. 02 ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (453.93 kB)

Príloha č. 03 ŽoPr - Úverový prísľub (18.95 kB)

Príloha č. 06 ŽoPr - Rozpočet projektu (88.86 kB)

Príloha č. 07 ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (101.78 kB)

 

Vyvesené: 13. 8. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť