Navigácia

Obsah

Späť

Výzva IROP-CLLD-T388-512-002

 

Výzva IROP-CLLD-T388-512-002 - celková alokácia:

50 000,00 €

Žiadané príspevky (v schvaľovaní)

 

1. hodnotiace kolo k 20.01.2022

0,00 €

2. hodnotiace kolo k 20.04.2022

0,00 €

3. hodnotiace kolo k 20.07.2022

17 963,42 €

4. hodnotiace kolo k 20.10.2022 0,00 €
5. hodnotiace kolo k 20.1.2023 0,00 €
6. hodnotiace kolo k 20.4.2023  

Disponibilný zostatok 

 

k 20.1.2023

32 036,58 €

 

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-002

Miestna akčná skupina Mikroregión TRIBEČSKO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-T388-512-002

Dátum vyhlásenia: 11. 10. 2021

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 20. 01. 2022

2. kolo - termín uzavretia 20. 04. 2022

3. kolo - termín uzavretia 20. 07. 2022

4. kolo - termín uzavretia 20. 10. 2022

5. kolo - termín uzavretia 20.1.2023

6. kolo - termín uzavretia 20.4.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

 

Výzva: Výzva IROP-CLLD-T388-512-002 (995.73 kB)

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy - Formulár Žiadosti o príspevok (159.24 kB)

Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (82.08 kB)

Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (109.49 kB)

Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (105.44 kB)

 

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha_ 01_ ŽoPr - Splnomocnenie (93.65 kB)

Príloha _ 02_ ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (818.56 kB)

Príloha _ 02a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (585.12 kB)

Príloha _ 02b_ ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (453.93 kB)

Príloha _03_ ŽoPr - Úverový prísľub (18.95 kB)

Príloha_06_ ŽoPr - Rozpočet projektu (88.63 kB)

Príloha_ 07_ ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (101.78 kB)

 

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 12. 10. 2024

Zodpovedá: Správca Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť