Navigácia

Obsah

Späť

Výzva IROP-CLLD-T388-512-002

 

Výzva IROP-CLLD-T388-512-002 - celková alokácia:

50 000,00 €

Žiadané príspevky (v schvaľovaní)

 

1. hodnotiace kolo k 20.01.2022

0,00 €

2. hodnotiace kolo k 20.04.2022

0,00 €

3. hodnotiace kolo k 20.07.2022

17 963,42 €

4. hodnotiace kolo k 20.10.2022 0,00 €
5. hodnotiace kolo k 20.1.2023 0,00 €
6. hodnotiace kolo k 20.4.2023 0,00 €
7. hodnotiace kolo k 20.6.2023 0,00 €
8. hodnotiace kolo k 20.7.2023 19 046,21€
9. hodnotiace kolo k 20.8.2023 0,00 €
10. hodnotiace kolo k 20.9.2023  

Disponibilný zostatok 

 

k 20.5.2023

12 990,37

 

Výzva: IROP-CLLD-T388-512-002

Miestna akčná skupina Mikroregión TRIBEČSKO vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP)

Špecifický cieľ: 5.1.2  Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Kód výzvy: IROP-CLLD-T388-512-002

Dátum vyhlásenia: 11. 10. 2021

Typ výzvy: otvorená výzva

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

1. kolo - termín uzavretia 20. 01. 2022

2. kolo - termín uzavretia 20. 04. 2022

3. kolo - termín uzavretia 20. 07. 2022

4. kolo - termín uzavretia 20. 10. 2022

5. kolo - termín uzavretia 20.1.2023

6. kolo - termín uzavretia 20.4.2023

7. kolo - termín uzavretia 20.6.2023

8. kolo - termín uzavretia 20.7.2023

9. kolo - termín uzavretia 20.8.2023

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Výzva IROP-CLLD-T388-512-002 - aktualizácia č. 1

Miestna akčná skupina Mikroregión TRÍBEČSKO  oznamuje, že vydáva aktualizáciu č. 1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-T388-512-002.
 
Dátum vydania aktualizácie:    25.05.2023
Dátum účinnosti aktualizácie:  21.06.2023 

 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

 1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú časti výzvy v zmysle IM CLLD verzia 1.9 a verzia 2.0
  • Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok, skrátenie dĺžky hodnotiaceho kola z 3 mesiacov na 1 mesiac.
  • Aktualizáciou výzvy sa upravuje termín uzavretia aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho kola na 20.06.2023. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20 dňu príslušného mesiaca
 2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr,
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v častiach 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti v časti 4 Harmonogram realizácie aktivít a v časti 10 Čestné vyhlásenie žiadateľa v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 2.0
 3. Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v časti Popis oprávnenej aktivity v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9
 4. Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov
  • aktualizáciou výzvy sa upravujú formálne nedostatky v stĺpci Čas plnenia a príslušné poznámky pod čiarou v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9

Výzva:

B1_Výzva IROP-CLLD-T388-512-002- BSZ.docx (165.51 kB)

B1_Výzva IROP-CLLD-T388-512-002- SZ.docx (182.79 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok_5.1.2 B1 BSZ.docx (156.99 kB)

Príloha č. 1 výzvy -Formular_Ziadost o prispevok_5.1.2 B1 SZ.docx (162.1 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_5.1.2. B1 BSZ.docx (83.66 kB)

Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_5.1.2. B1 SZ.docx (83.72 kB)

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_5.1.2 B1 BSZ.docx (109.18 kB)

Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_5.1.2 B1 SZ.docx (109.34 kB)

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_5.1.2 B1 BSZ.docx (105.44 kB)

Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_5.1.2 B1 SZ.docx (105.44 kB)

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie_5.1.2_B1 SZ.docx (93.65 kB)

Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkostiach_5.1.2_B1 SZ.xlsx (818.56 kB)

Priloha_02a ZoPr-Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach_5.1.2_B1 SZ.pdf (585.12 kB)

Priloha_02b_ZoPr-Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach_v_1.1_SZ s logom MIRRI SZ.pdf (453.93 kB)

Priloha_03_ZoPr-Uverovy_prislub_5.1.2_B1 SZ.docx (18.95 kB)

Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu-B1 SZ.xlsx (89.51 kB)

Príloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situaci_5.1.2_B1 SZ.xlsx (101.78 kB)

 


Výzva: Výzva IROP-CLLD-T388-512-002 (995.73 kB)

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy - Formulár Žiadosti o príspevok (159.24 kB)

Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov (82.08 kB)

Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov (109.49 kB)

Príloha č. 4 výzvy - Kritériá pre výber projektov (105.44 kB)

 

Prílohy k Žiadosti o príspevok:

Príloha_ 01_ ŽoPr - Splnomocnenie (93.65 kB)

Príloha _ 02_ ŽoPr - Test podniku v ťažkostiach (818.56 kB)

Príloha _ 02a ŽoPr - Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach (585.12 kB)

Príloha _ 02b_ ŽoPr - Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (453.93 kB)

Príloha _03_ ŽoPr - Úverový prísľub (18.95 kB)

Príloha_06_ ŽoPr - Rozpočet projektu (88.63 kB)

Príloha_ 07_ ŽoPr - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie (101.78 kB)

 

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 12. 10. 2024

Zodpovedá: Správca Webu

Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli

Späť