Obsah

LEADER NSK

Čo je to LEADER?

Metóda LEADER – je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor, tzn. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).