Obsah

LEADER NSK

Logá

 

„Miestna akčná skupina

 

„MIKROREGIÓN TRÍBEČSKO“

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU DRŽITEĽOV REGIONÁLNEJ ZNAČKY KVALITY A ČINNOSTI ZDRUŽENÍ A SPOLKOV NA VIDIEKU NITRIANSKREHO KRAJA – NÁSTROJ  1 NSK

 

Kód výzvy: MRTNSK/2018/01

 

Miestna akčná skupina „Mikroregión TRÍBEČSKO”  (ďalej len „MAS Mikroregión TRÍBEČSKO“), verejno - súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK vyhlasuje dňa 18. 10. 2018  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Mikroregión TRÍBEČSKO výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP”),v termíne od 19. 10 2018 do 15. 11. 2018 pre opatrenia :

 

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie ŽoNFP bude od 31. 10. 2018 do 15. 11. 2018, do 12:00 hod. v priestoroch kancelárie MAS Mikroregión TRÍBEČSKO, Parková 8, 951 93 Topoľčianky.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2429/2018 medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a MAS Mikroregión TRÍBEČSKO v celkovej sume 16 329,26 EUR pre túto výzvu.

 

 

Podporované opatrenia

Podporená aktivita podľa PM 1

Počet podpor. projektov

Spolufin. užívateľom (v %)

Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)

Dotácia NSK

Spolufin. užívateľmi

Spolu

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

 

1.1

2

5%

5 699,26

4 750,00

10 449,26

549,97

10 999,23

1.2

-

5%

-

-

-

-

-

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

2.1

2

2%

2 940,00

2 940,00

5 880,00

120,00

6 000,00

2.2

-

2%

-

-

-

-

-

Spolu

                        4 

 

8 639,26

7 690,00

16 329,26

669,97

16 999,23

 

 

 

Pre výber ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia výberové kritéria na výber projektov schválené Výkonným orgánom MAS Mikroregión TRÍBEČSKO dňa 14. 10. 2018 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.tribecsko.sk,  

 

Pokyny:

  • Prehľadná štruktúra pravidiel a podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení sú uvedené v aktuálnej verzii Programového manuálu PM 1 LEADER NSK,
  • ŽoNFP sa predkladá v dvoch vyhotoveniach (originál) v kancelárii / sídle MAS Mikroregión TRÍBEČSKO (Parková 8, 951 93 Topoľčianky, tribecsko@gmail.com). ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK neexistuje právny nárok na poskytnutie NFP.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Mikroregión TRÍBEČSKO, adresa: Parková 8, 951 93 Topoľčianky, telefón: 0944 517 226, e-mail: tribecsko@mail.com,
  • Poverený pracovník MAS (manažér MAS): Ing. Matúš Pilek

tu ku stiahnutiu