Obsah

LEADER NSK

Logá

 

Miestna akčná skupina „MIKROREGIÓN TRÍBEČSKO“ vyhlasuje:

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

 

Kód výzvy: MRTNSK/2019/01

 

Miestna akčná skupina ,,Mikroregión TRÍBEČSKO“ (ďalej len „MAS Mikroregión Tríbečsko“), vyhlasuje dňa 21.01.2019 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS Mikroregión Tríbečsko Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2019, v termíne od 22.01.2019 do 18.02.2019 pre opatrenia:

 

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 06.02.2019 do 18.02.2019 v priestoroch kancelárie / sídla MAS Mikroregión Tríbečsko, Parková 8, 951 93 Topoľčianky.

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení neskoršej zmeny a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK. Schválená dotácia z rozpočtu NSK pre jednu MAS na rok 2019 nesmie presiahnuť sumu 45 000 EUR.

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“).
 • Žiadosť sa predkladá v 1 vyhotovení (originál) v kancelárii / sídle MAS Parková 8, 951 93 Topoľčianky. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS Mikroregión Tríbečsko.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Mikroregión Tríbečsko, adresa: Parková 8, 951 93 Topoľčianky. telefón: 0944 517 229, e-mail: tribecsko@gmail.com,
 • Manažér MAS: Ing. Matúš Pilek.

 

 

Prílohy:

 • Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);
 • Zmluva o poskytnutí dotácie / NFP (návrh);
 • Programový manuál 1.

 

V Topoľčiankach, dňa 21.1.2019

 

Juraj Mesko           

predseda o.z.

MAS Mikroregión Tríbečsko

 

Formulár Žiadosti o dotáciu

Programový manuál 1

Zmluva o poskytnutí dotácie návrh